Select Page

Denna artikel är skriven av Björn Johansson och kan även läsas på Gymbusiness.com

Vill vi att konsumenten ska uppfatta vår bransch som professionell – då krävs tydliga direktiv och regler. Tidigare i år fick vi mer detaljerade riktlinjer för bindningstider och nu finns det även direktiv på hur vi ska hantera uppsägningstider.

För att få en klarhet i vilka ”rättigheter” konsumenten har när det gäller bindningstider på träningskort stämde Konsumentombudsmannen tidigare gymmet Optimal Träning. KO ansåg att Optimal Träning erbjöd “oskäligt långa bindningstider” på sina medlemskap. Konsumentombudsmannen jobbar för att företag ska följa lagarna och för att konsumenters rättigheter ska respekteras. Om det behövs jobbar KO med att försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol.
För 12 – 15 år sedan var det inga problem för gymmen att få kunderna att teckna medlemskap med bindningstider på 24, 36 eller till och med minimum 60 månader. Men marknaden förändras ständigt och dagens kunder är skeptiska till att binda upp sig. Anledningarna kan summeras till:
1. Tänk om jag viker ner mig och tappa motivationen till fortsatt träning?
2. Tänk om det dyker upp ett nytt gym som passar mig bättre eller ett annat träningsintresse som jag vill satsa på?
3. Jag kanske ska flytta eller ge mig av på en långresa?
4. Vad händer om jag får ett ekonomiskt bekymmer som stoppar mig från att ha råd att gå på gym?
5. Vad händer om jag får ett medicinskt bekymmer som stoppar mig från att kunna träna?
Oavsett anledning är riktlinjen nu att ett medlemskap får innefatta maximum 12 månaders bindningstid. Detta eftersom Konsumentombudsmannen vann stämningen mot Optimal Träning i Patent- och Marknadsdomstolen. Domen fastslår att det nu är ”förbjudet” att ha längre bindningstider än 12 månader. Det är inte heller tillåtet att kräva att en uppsägning måste ske skriftligen.
Uppsägningstid
MEN hur ska uppsägningstiden hanteras – denna del har det inte funnits några normer för. En del gym har idag fasta uppsägningsdatum under året (exempelvis 4 tillfällen) andra en uppsägningstid på 1,2 eller 3 kalendermånader. Den Danska gymkedjan Repeat, som nu öppnar ett gym i Malmö, har endast 1 veckas uppsägningstid.
Gymkedjan STC har under en tid drivit en process mot Konsumentombudsmannen gällande (bland annat) hur lång uppsägningstid som ska anses vara skäligt. I STC´s medlemsvillkor framkommer det kontant betalda kort upphör automatiskt medan ”autogiroavtalet” gäller tills vidare. Vad gäller uppsägning anges att ”på samtliga kort som betalas med autogiro gäller två månaders uppsägningstid efter att eventuell bindningstid har löpt ut”.
Men KO:s uppfattning är att en uppsägningstid om två månader är oskälig, istället anser KO att ”ett skälig uppsägningstid för ett tillsvidareavtal är en månad”. En process har därför tidigare pågått i Patent- och marknadsdomstolen. Beslutet därifrån överklagades av KO varav fallet togs upp av Patent- och marknadsöverdomstolen – och domen är nu klar.
Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att det finns varken tvingande eller dispositiva lagregler som slår fast vad som är en skälig uppsägningstid för konsumentavtal i allmänhet. Det går alltså inte att med ledning av den lagreglerade delen av konsumenträtten säga att en skälig uppsägningstid för konsumentavtal skulle vara en månad. Det finns heller inget EU-direktivet eller EU-praxis på området som måste beaktas.
Vidare har STC för sin del gjort gällande att tillhandahållande av gymtjänster är en mycket kapital- och personalintensiv verksamhet. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen framstår det som rimligt att verksamheten i betydande mån har kostnader som är fasta och som ska täckas av medlemsavgifterna. Därför menar Patent- och marknadsdomstolen att denna omständighet motiverar en längre uppsägningstid för att åstadkomma en rimlig ekonomisk trygghet. Vid en helhetsbedömning anser därför Patent- och marknadsöverdomstolen att två månaders uppsägningstid inte kan anses oskäligt för avtal som gäller tillsvidare. Domen går ej att överklaga.
Gymbranschen kan nu hänvisa till denna dom – alla löpande medlemskap kan ha två (kalender)månaders uppsägningstid.
Vi tackar STC för att man tagit denna fight och är nöjda med att KO även ska betala STC´s rättegångskostnader.